Рада молодих вчених

Голова Ради молодих вчених та спеціалістів канд. фіз.-мат. наук
Ігнатенко Олексій Петрович

Склад Ради молодих вчених та спеціалістів:
 • Гула Олександр Юрійович
 • Ігнатенко Олексій Петрович
 • Кудім Кузьма Олексійович
 • Новицький Олександр Вадимович
 • Степанюк Михайло Юрійович
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих вчених та спеціалістів Інституту програмних систем НАН України

 1.1  Загальні положення

Рада молодих вчених та спеціалістів Інституту програмних систем НАН України (далі – Рада) є громадською організацією, що утворена для сприяння виконанню завдань Інституту програмних систем НАН України з підготовки наукових кадрів, виконання наукових досліджень, пропаганди новітніх досягнень в області інформаційних технологій серед академічної молоді і залучення її до науково-дослідної та науково-організаційної роботи за актуальними напрямками. Рада створена на підставі Постанови Президії Національної академії наук України No. 206 від 23.06.99 «Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України», нормативних документів Національної академії наук України та Інституту програмних систем НАН України. Засновником Ради є Інститут програмних систем НАН України (далі – Інститут). Інститут надає Раді організаційну та консультаційну підтримку. Основними завданнями Ради є:

 • cприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів,
  аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 • участь в організації та розвитку міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 • інформування щодо грантів, конкурсів, стипендій для молодих вчених в Україні та за її межам;
 • сприяння участі молодих вчених у міжнародних конференціях, симпозіумах і конгресах.

Членами Ради можуть бути молоді вчені Інституту (згідно статті 1
Закону України про наукову і науково-технічну діяльність No. 1977 – XII
від 13.12.1991 із відповідними змінами та доповненнями). Молодий вчений – науковий працівник віком до 35 років, який за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації).

1.2  Організаційні принципи діяльності Ради молодих вчених та спеціалістів

Рада молодих вчених та спеціалістів Інституту складається з голови, заступника голови, секретаря і членів Ради. Склад Ради обирається кожні 3 (три) роки на конференції молодих вчених Інституту простою більшістю голосів в кількості не більше 10 членів. Кандидатури представників наукових напрямків висуваються науковими семінарами Інституту з числа молодих вчених. Представництво наукових напрямків у Раді здійснюється пропорційно до кількості молодих вчених, що об’єднуються відповідними науковими напрямками. Конференція вважається чинною, якщо присутні понад 2/3 кількості делегатів від молодих вчених Інституту. Голова Ради молодих вчених та спеціалістів обирається із членів Ради на засіданні Ради молодих вчених та спеціалістів і затверджується на засіданні Вченої ради Інституту. Заступник голови Ради та секретар призначається головою Ради. Вчена рада Інституту з провідних вчених Інституту призначає консультантів Ради, які здійснюють постійну допомогу у її діяльності. Рада щорічно звітує про свою роботу Вченій раді Інституту і керується у своїй діяльності Положенням, що затверджується директором Інституту. Всією своєю діяльністю Рада сприяє виконанню завдань Інституту і з цією метою:

 • Проводить заходи, спрямовані на надання молодим вченим допомоги в дослідницькій та науковій роботі, сприяє зростанню їх знань і професійної майстерності.
 • Інформує молодих вчених Інституту щодо розкладу конференцій, умов участі в національних і міжнародних конкурсах і грантах, адресах фондів підтримки молодих вчених тощо. Надає допомогу в публікації наукових статей та участі в наукових конференціях, що проводяться в Інституті та інших організаціях.
 • Знайомить молодих вчених із традиціями, історією, основними напрямками роботи та перспективами розвитку Інституту.
 • Організовує та проводить під керівництвом провідних вчених Інституту конференції молодих вчених, їх творчі звіти, конкурси, виставки робіт, лекції, доповіді, екскурсії, які знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки.
 • Бере участь у підведенні підсумків наукової роботи молодих вчених та  аспірантів.
 • Залучає молодь до активної науково-дослідної та науково-організаційної роботи. Надає допомогу молодим науковцям у підготовці до вступу в аспірантуру та складанні кандидатських іспитів.
 • Організовує залучення молодих вчених та аспірантів до роботи зі школярами та студентами вищих навчальних закладів.

1.3 Основні напрямки роботи Ради молодих вчених та спеціалістів

Рада молодих вчених має право:

 • Вносити рекомендації і пропозиції з будь-яких питань наукової діяльності молодих вчених.
 • Організовувати творчі зв’язки молодих вчених Інституту з вченими і фахівцями науково-дослідних організацій, лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, що знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної і закордонної науки.
 • Вносити пропозиції керівництву Інституту про відрядження молодих вчених у вітчизняні та закордонні наукові установи, наукові симпозіуми і конференції різних рівнів з метою підвищення їх кваліфікації.
 • Висувати претендентів на здобуття національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.
 • Вносити пропозиції щодо проведення наукових конференцій та семінарів молодих   вчених.
 • Мати представництво у складі Вченої ради Інституту.

Голова Ради молодих вчених та спеціалістів
старший науковий співробітник,  канд. фіз.-мат. наук
О.П. Ігнатенко